Primaria Comunei
Tileagd
Înapoi la:HomeSunteţi la:CONCURSURI
Selectaţi limba  
Str. Trandafirilor, nr. 1088 +40 0259.345.651, fax: +40 0259.345.375 primaria_tileagd@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
e-Formulare
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

e-Formulare

Comunicate de Presa

 
11.09.2019 Anunt suspendare procedura organizare si desfasurare concurs

23.08.2019 Anunt organizare concurs compartiment juridic, achizitii publice si relatii cu publicul Formular inscriere concurs 

Proces-verbal afisare rezultate proba scrisă consilier asistent, compartiment financiar-contabil
Anunt rezultate selectie dosare concurs consilier asistent, compartiment financiar-contabil 11.04.2018 
Anunt Concurs consilier asistent, compartiment financiar-contabil, afisat 13 martie 2018 

Proces-verbal afisare rezultat interviu -concurs asistenta sociala 
Proces-verbal afisare rezultate probă scrisă asistenta socială 
Proces-verbal afisare rezultate selectie dosare concurs asistenta sociala 
Anunt organizare concurs consilier grad debutant -Asistenta sociala 2017
Rezultate selectie dosare concurs urbanism
Anunt organizare concurs urbanism octombrie-noiembrie 2017.pdf
Anunt organizare concurs achizitii publice.pdf

Anunt organizare concurs urbanism.pdf
 

/ufiles//PV AFISARE REZULTATE SCRIS CONCURS ASISTENTA SOCIALA 001.jpg

/ufiles//Proces verbal afisare selectie dosare examen asistenta sociala 001.jpg

 
ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
PRIMĂRIA COMUNEI TILEAGD
NR.4754 din 19.12.2016
     
A N U N Ţ
 
            Având în vedere prevederile art.3 , art.6, art.7 alin.(2) din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, vă înștiințăm cu privire la intenția Primăriei comunei Tileagd de a organiza concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de consilier, grad profesional debutant, în cadrul compartimentului autoritate tutelară, asistență socială și stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tileagd.
            Concursul se va organiza (depunerea dosarelor, desfășurarea probei scrise și a probei de interviu) la sediul Primariei comunei Tileagd, localitatea Tileagd, str.Trandafirilor, nr.1088.
            Condițiile de ocupare a funcției contractuale de consilier, grad profesional debutant și desfășurarea concursului sunt următoarele:
 
            1.  Condiții de participare la concurs:
                 -      Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 .......
                 -      Condiții specifice: consilier,grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului autoritate tutelară, asistență socială și stare civilă>
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 
            2. Probele stabilite pentru concurs sunt următoarele:
                -       Selectarea dosarelor de concurs ale candidaților
                -       Proba scrisă
                -       Proba de interviu
 
            3. Propunerea noastră cu privire la perioada de desfășurare a concursului este:
            -           Dosarele  de concurs se pot depune din data de 20.12.2016 până în data de 04.01.2017 inclusiv.
            -           Selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare în data de 06.01.2017, ora 15,00.
            -           Proba scrisă în data de 18.01.2017, ora 10,00.
            -           Proba de interviu în data de 20.01.2017, ora 11,00.
         
                                                               Dosarul de concurs
                                                           (Art. 6 din HG nr.286/2011)

Art. 6. — (1) Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice; 
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor; 
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; 
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
(3) In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. 
(4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
 
 
B I B L I O G R A F I E
 
    pentru  organizarea concursului de recrutare în funcția contractuală de execuție de consilier, grad profesional debutant, la compartimentul Autoritate tutelară, Asistență socială și Stare civilă
 
 
  1. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare.
  3.  Legea nr.277/2010, republicată, privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare.
  4. Hotărârea de Guvern nr.38/2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010, cu modificările și completările ulterioare.
  5. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
  6. Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată.
  7. Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  8. Hotărârea de Guvern nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.                                                                                                                                                                            Formularele pentru inscrierea la concurs se gasesc la registratura ComuneiTileagd, iar informatii suplimentare la numarul de telefon 0259/345375.
 
CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI
P R I M A R
Codrean Adrian
         

 

 

DATA ANUNT: 21.05.2014

-ANUNT CONCURS COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA, consilier, clasa I, grad debutant, p1

-ANUNT CONCURS COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA, consilier, clasa I, grad debutant, p2

 

 DATA ANUNT: 04.07.2014

-ANUNT CONCURS COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA, CONSILIER, CLASA I, GRAD DEBUTANT, P1

-ANUNT CONCURS COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA, CONSILIER, CLASA I, GRAD DEBUTANT, P2

 

 
Ultimele pagini vizitate de dvs: