Primaria Comunei
Tileagd
Înapoi la:HomeSunteţi la:ANUNTURI ACHIZITII
Selectaţi limba  
Str. Trandafirilor, nr. 1088 +40 0259.345.651, fax: +40 0259.345.375 primaria_tileagd@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
e-Formulare
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

e-Formulare

Comunicate de Presa

 
 
ANUNT CUMPARARE DIRECTA
Nr. de înregistrare
217/20.12.2016
 
 
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Lucrari
Denumirea achizitie:  LUCRĂRI DE PIETRUIRE DRUM DE LEGATURA VALEA DE UILEAC-ORVISELE, TRONSON 2
CPV: 45233160-8 Drumuri şi alte suprafeţe pietruite (Rev.2).
Descrierea contractului  Obiectivul investiţiei constă în realizarea unor lucrări de pietruire a unui tronson din drumul de legatura Valea de Uileac-Orvisele, cu executarea de scarificare usoara a impietruirii, pana la 5 cm, cu autogreder; Pregatirea platformei de pamant pentru strat izolator; strat de agregat natural cilindrat; etc. Lucrarile necesar a fi executate sunt descrise in detaliile analitice care se regasesc in antemasuratoarea efectuata, care poate fi obtinuta de la sediul Primariei comunei Tileagd.
Valoarea estimata fara TVA: 112.077 RON
Conditii contract: Lucrarile au termen de executie de maxim 20 de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.
Modelul de contract pe care trebuie sa vi-l asumati prin depunerea ofertei se va regasii in documentatia de atribuire pe care poate fi obtinuta de la sediul Primariei comunei Tileagd.
Cuantumul GBE este de 5% din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.
Conditii participare:
1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de
rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In acest sens se va depune Certificat constatator ONRC;
2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. In acest sens se va depune completat formularul nr. 1;
3. Nu se accepta oferte de la operatori economici cu actionari/asociati comuni. Astfel de oferte vor fi respinse;
4. CONDITIE OBLIGATORIE DE PARTICIPARE OFERTANTII TREBUIE SA FIE INREGISTRATI IN SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZITII PUBLICE (SEAP). Odata cu formularul de oferta depus se va depune si dovada publicarii ofertei in catalogul SEAP (in draft, fara a fi publicata), sub titlul  LUCRĂRI DE ASFALTARE PRELUNGIRE STR. MORII SI PRELUNGIRE STR. UNIRII, LOC. TILEAGD .
 
Criterii adjudecare:  Criteriul de atribuire "pretul cel mai scazut". Se va depune formular de oferta (Formular nr. 2). Se accepta ofertele complete care cuprind deviz de oferta detaliat pe tipuri de lucrari executate. Oferta va corespunde în totalitate cerintelor tehnice precizate în Documentatia Tehnica. Propunerea tehnicofinanciara trebuie sa cuprinda toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor; Se solicita Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate. Se solicita un termen limita de garantie de cel putin 6 luni. Se vor respecta conditiile de SSM si PSI pe toata durata de îndeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens.
 
Termen limita primire oferte: 22.12.2016
Informatii suplimentare:
Orice oferta care depaseste valoarea estimata va fi respinsa ca neconforma. OFERTA DECLARATA CASTIGATOARE SE PUBLICA IN CATALOGUL ELECTRONIC DE PRODUSE/SERVICII/ LUCRARI DIN SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZITII PUBLICE, IN CEL MULT 24 DE ORE DE LA COMUNICAREA REZULTATULUI, PENTRU A FI INITIATA CUMPARAREA DIRECTA ON-LINE.
 
Ora limita primire oferte: 14:00 pana in data de 22.12.2016, la sediul Primariei Comunei Tileagd din localitatea Tileagd, nr. 1088. Persoana de contact: doamna MIHALCA MIHAELA (Registratura), Tel: 0259/345651. Ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante intr-un exemplar letric (pe hartie).
 
 
 
Avizat Primar  CODREAN ADRIAN                                                                          Data                                                                                                                                 20.12.2016                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
COMUNA TILEAGD
ANUNT CUMPARARE DIRECTA
Nr. de înregistrare
200/13.12.2016
Tip contract: Lucrari
Denumirea achizitie: LUCRĂRI DE ASFALTARE PRELUNGIRE STR. MORII SI PRELUNGIRE STR. UNIRII, LOC. TILEAGD
CPV: 45233140-2 Lucrări de drumuri (Rev.2).
Descrierea contractului: Obiectivul investiţiei constă în realizarea unor lucrări de asfaltare a unui tronson din strada Morii, pe o lungime de aprox. 75m, la o latime de aprox. 4 m, cu o suprafata totala de aprox. 300 mp si a unui unui tronson din strada Unirii, pe o lungime de aprox. 115m, la o latime de aprox. 3 m, cu o suprafata totala de aprox. 345 mp, cu executarea de imbracaminte din beton asfaltic (BAPC16) turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm, respectiv executarea de acostamente din balast. Lucrarile necesar a fi executate sunt descrise in detaliile analitice care se regasesc in antemasuratoarea efectuata, care poate fi obtinuta de la sediul Primariei comunei Tileagd.
Valoarea estimata fara TVA: 50.761,82 RON
Conditii contract: Lucrarile au termen de executie de maxim 20 de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.
Modelul de contract pe care trebuie sa vi-l asumati prin depunerea ofertei se va regasi in documentatia de atribuire pe care poate fi obtinuta de la sediul Primariei comunei Tileagd.
Cuantumul GBE este de 5% din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.
Conditii participare:
1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In acest sens se va depune Certificat constatator ONRC;
2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. In acest sens se va depune completat formularul nr. 1;
3. Nu se accepta oferte de la operatori economici cu actionari/asociati comuni. Astfel de oferte vor fi respinse;
4. CONDITIE OBLIGATORIE DE PARTICIPARE OFERTANTII TREBUIE SA FIE INREGISTRATI IN SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZITII PUBLICE (SEAP). Odata cu formularul de oferta depus se va depune si dovada publicarii ofertei in catalogul SEAP (in draft, fara a fi publicata), sub titlul  LUCRĂRI DE ASFALTARE PRELUNGIRE STR. MORII SI PRELUNGIRE STR. UNIRII, LOC. TILEAGD .
Criterii adjudecare:  Criteriul de atribuire "pretul cel mai scazut". Se va depune formular de oferta (Formular nr. 2). Se accepta ofertele complete care cuprind deviz de oferta detaliat pe tipuri de lucrari executate. Oferta va corespunde în totalitate cerintelor tehnice precizate în Documentatia Tehnica. Propunerea tehnicofinanciara trebuie sa cuprinda toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor; Se solicita Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate. Se solicita un termen limita de garantie de cel putin 24 luni. Se vor respecta conditiile de SSM si PSI pe toata durata de îndeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens.
Termen limita primire oferte: 16.12.2016
Informatii suplimentare:
Orice oferta care depaseste valoarea estimata va fi respinsa ca neconforma. OFERTA DECLARATA CASTIGATOARE SE PUBLICA IN CATALOGUL ELECTRONIC DE PRODUSE/SERVICII/ LUCRARI DIN SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZITII PUBLICE, IN CEL MULT 24 DE ORE DE LA COMUNICAREA REZULTATULUI, PENTRU A FI INITIATA CUMPARAREA DIRECTA ON-LINE.
Ora limita primire oferte: 14:00 pana in data de 16.12.2016, la sediul Primariei Comunei Tileagd din localitatea Tileagd, nr. 1088. Persoana de contact: domnul Varga Zoltan -viceprimar, Tel: 0259/345651. Ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante intr-un exemplar letric (pe hartie).
 
Avizat                                                                               Data :  13.12.2016                       Primar                                                                                                                                   CODREAN ADRIAN                                                                                                                              
 
 
 
 
 
AUTORITATE CONTRACTANTA
COMUNA TILEAGD
NR.188/08.12.2016
 
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Lucrari
Denumirea achizitie: LUCRĂRI PRIVIND SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC
CPV: 45310000-3 Lucrări de instalaţii electrice (Rev.2).
Descrierea contractului: Obiectivul investiţiei constă în realizarea unor lucrări de Intretinere si service la sistemul de iluminat public dar si de instalare a unui sistem de Iluminat ornamental cu ocazia sarbatorilor de Iarna, cu executarea de unor lucrari descrise in detaliile analitice care se regasesc in antemasuratoarea efectuata, care poate fi obtinuta de la sediul Primariei comunei Tileagd.
Valoarea estimata fara TVA: 85.245,78 RON
Conditii contract: Lucrarile au termen de executie de maxim 20 de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.
Cuantumul GBE este de 5% din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.
Conditii participare:
Ofertantul va prezenta certificatul constatator emis de ONRC din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, iar activitatea economica aferenta obiectului contractului este autorizata în baza art. 15 din Legea nr. 359/2004. Informatiile trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor;
CONDITIE OBLIGATORIE DE PARTICIPARE OFERTANTII TREBUIE SA FIE INREGISTRATI IN SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZITII PUBLICE (SEAP). Odata cu formularul de oferta depus se va depune si dovada publicarii ofertei in catalogul SEAP (in draft, fara a fi publicata), sub titlul LUCRĂRI PRIVIND SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC.
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire "pretul cel mai scazut". Se va depune formular de oferta (Formular nr. 1). Se accepta ofertele complete care cuprind toate liniile de deviz. Oferta va corespunde în totalitate cerintelor tehnice precizate în Documentatia Tehnica. Propunerea tehnico-financiara trebuie sa cuprinda toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor; Se solicita Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate. Se solicita un termen limita de garantie de cel putin 6 luni. Se vor respecta conditiile de SSM si PSI pe toata durata de îndeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens.
Termen limita primire oferte: 12.12.2016
Informatii suplimentare:
Orice oferta care depaseste valoarea estimata va fi respinsa ca neconforma. OFERTA DECLARATA CASTIGATOARE SE PUBLICA IN CATALOGUL ELECTRONIC DE PRODUSE/SERVICII/ LUCRARI DIN SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZITII PUBLICE, IN CEL MULT 24 DE ORE DE LA COMUNICAREA REZULTATULUI, PENTRU A FI INITIATA CUMPARAREA DIRECTA ON-LINE.
Ora limita primire oferte: 12:00 pana in data de 12.12.2016, la sediul Primariei Comunei Tileagd din localitatea Tileagd, nr. 1088. Persoana de contact: domnul CODREAN ADRIAN ROMUS (Primar), Tel: 0259/345651. Ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante intr-un exemplar letric (pe hartie).
Avizat, Primar
Codrean Adrian
 
 
 
 
 
 
Autoritate contractanta
COMUNA TILEAGD
 
Detalii anunț
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Furnizare
Denumirea achizitie: Furnizare rechizite si papetarie, comuna Tileagd, judetul Bihor
CPV: 30192700-8 Papetărie (Rev.2)
Descrierea contractului: Descrierea caracteristicilor produselor se regaseste in Caietul de Sarcini atasat prezentului anunt.
Valoarea estimata fără TVA: 12905 RON
Condiții contract: Termenul scadent al facturii incepe sa curga de la data inregistrarii sale la achizitor insa, numai dupa semnarea de catre furnizor si achizitor a procesului - verbal de predare-primire a produselor achizitionate.
Conditii participare: CONDITIE OBLIGATORIE DE PARTICIPARE A OPERATORULUI ECONOMIC OFERTANT ESTE INSCRIEREA SA VALIDA IN SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZITII PUBLICE. NU SE ACCEPTA PRODUSE TRIMISE IN COLETE PRIN FIRME DE CURIERAT! Nu se acceptă oferte de la operatori economici cu acționari/asociati comuni.
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 27.10.2016
Informatii suplimentare: Oferta poate fi transmisa electronic pe adresa de e-mail: primaria_tileagd@yahoo.com, pana cel tarziu la data de 27.10.2016, ora 16:00. Ofertele primite, pana la data si ora limita vor fi analizate. Achizitorul va instiinta ofertantul a carei oferta este admisibila si castigatoare pe e-mail. Oferta declarata castigatoare se posteaza, sub forma de pachet, in catalogul electronic de produse/servicii/ lucrari din sistemul electronic de achizitii publice, in cel mult 24 de ore de la comunicarea rezultatului, pentru a fi initiata cumpararea directa on-line. In cazul in care produsele nu se pot achizitiona online, ofertantul declarat castigator isi va pierde calitatea de castigator. Ofertele care vor depasii valoarea estimata de 12.905 de lei fara TVA pentru toate produsele mentionate in caietul de sarcini, vor fi declarate neconforme. Atentie! Prezenta procedura este o achizitie directa, deci reglementarile privind depunerea unei contestatii, prevazute in Legea nr. 101/2016, nu se aplica. Alte informatii, se pot obtine de la responsabil achizitie Mihalca Mihaela; tel.: +40 744 456 926.
 
 
Se aprobaPrimar
CODREAN  ADRIAN                                                                                   
 

CAIET DE SARCINI

pentru achiziţionarea de rechizite şi papetărie necesare funcţionării în bune condiţii a tuturor serviciilor din cadrul Primăriei Comunei Tileagd
 
 
Pentru desfăşurarea activităţilor zilnice de muncă, efectuate de către angajaţii instituţiei,  Primăriei Comunei Tileagd, pentru perioada cuprinsa intre data semnării contractului si 01.03.2017, este necesar a se furniza rechizite şi papetărie în cantităţile estimate, conform tabelului de mai jos:
 
 
 
 
Denumire produs
Preț/unitate
Cantitatea  necesară estimată
Total
 1. 3
Agrafe birou nichelate 33mm, 100bucăţi/cutie
 
10 cutii
 
 1. 7
Biblioraft plastifiat, 75 mm cu etichetă cu buzunar
 
30 bucăţi
 
 1. 13
Capse 24/6 nichelate, 1000 bucăţi/cutie
 
10 cutii
 
 1. 16
Creion HB prevăzut cu radieră
 
20 bucăţi
 
 1. 19
Dosare plastic ( culoare negru) cu perforaţii
 
450 bucăţi
 
 1. 20
Dosare plic carton alb, 230 gr.
 
100 bucăţi
 
 1. 21
Dosare cu şină carton alb, 230 gr.
 
100 bucăţi
 
 1. 25
Elastic diverse culori de 60mm, 1000g/pungă
 
1 pungă
 
 1. 27
Foarfece de 15 cm, cu lamă de oţel, mâner bicolor
 
5 bucăţi
 
 1. 28
Folie documente A4, 100bucăţi/set
 
20 seturi
 
 1. 29
Hartie alba pentru copiator si imprimanta, format A4 , 80gr culoare: alb 98% opacitate: 90% ISO 9706
 
150 topuri
 
 1. 36
Notes adeziv, 75/75 mm, 100 file/bucată
 
20 bucăţi
 
 1. 40
Pix plastic cu grip, mină albastră X20
 
200 bucăţi
 
 1. 44
Plic C6, alb, autoadeziv, deschidere latura mare
 
1.500 bucăţi
 
 1. 45
Plic C5, alb, autoadeziv, deschidere latura mica
 
1000 bucăţi
 
 1. 47
Scotch transparent, lăţime = 19 mm, lungime = 33 m
 
20 bucăţi
 
 1. 48
Scotch lat transparent, , lăţime = 48 mm, lungime = 66 m
 
20 bucăţi
 
 1. 57
Tuş albastru pentru ştampilă automată, 27ml.
 
5 bucaţi
 
 1. 69
Radieră
 
20 bucăţi
 
 1. 70
Plic C4, autoadeziv, alb
 
300 bucăţi
 
 1. 71
Plic B4, cu burduf de 5cm
 
50 bucăţi
 
 1. 77
Mină creion, 0,5 mm HB
 
10 bucăţi
 
 1. 78
Mină creion, 0,7 mm HB
 
10 bucăţi
 
 1. 81
Mape A4 din plastic, cu elastic, negre, grosime 15 mm
 
10 bucăţi
 
 1. 82
Capsator metal 24/6, cu capacitate maxima de 20 coli
 
4 bucăţi
 
 1. 83
Capsator metal 25/10 cu capacitate maxima de 60 coli
 
5 bucati
 
 1. 84
Roller cu gel negru, 0.5 mm prevăzut cu capac şi clip, nivel vizibil al cernelei
 
20 bucăţi
 
 1. 85
Roller cu gel albastru, 0.5 mm prevăzut cu capac şi clip, nivel vizibil al cernelei
 
20 bucăţi
 
 1. 87
Creion mecanic, 0.5 mm, cu vârf metalic
 
5 bucăţi
 
 1. 88
Creion mecanic, 0.7 mm, cu vârf metalic
 
5 bucăţi
 
 1. 90
Stilou din metal cu peniţă de inox sau otel inoxidabil, cu patron cerneala, tip penită M; Sistemul fluxului de cerneala sa garanteze un scris rapid, fara pete, grip ergonomic.
 
5 bucăţi
 
 1. 91
Rezervă cub hârtie, 500 coli, culoare albă, 90 x 90 mm
 
10 bucăţi
 
 1. 92
Textmarker, set 4 culori
 
20 seturi
 
 1. 93
Calculator de birou,
Descriere: Numar cifre ecran 12, Ecran LCD mare, Afişaj pivotant ajustabil, Inchidere automata in caz de neutilizare, Alimentare dubla: Baterie, Fotocelula; Taste pentru calcule fiscale
 
5 bucati
 
 1. 94
Perforator metal pentru 65 coli
 
5 bucăţi
 
 1. 96
Liniar plastic, lungime de 30 cm, diverse culori
 
5 bucăţi
 
 1. 112
Corector alb fluid cu pensulă, 20 ml
 
15 bucati
 
 1.  
Corector alb fluid cu burete, 20 ml
 
15 bucati
 
 1. 118
Pioneze nichelate, 50 bucati/cutie
 
5 cutii
 
 1. 133
Lipici tip pasta, 40 g
 
5 bucati
 
 1. 136
CD INSCRIPTIBIL   48x700 mb, 25/set
 
1 set
 
 1. 146
MEMORY STICK USB  3.0,  16 gb
 
5 bucati
 
 
 1. 147
MEMORY STICK USB     3.0, 32 gb
 
10 bucati
 
 1.  
TONER HP CE285A/CRG 725, Culoare: negru
 
10 bucati
 
 
 
 
    45.
              
Toner  HP Q2612A/FX-10, Culoare: negru
 
    10 bucati
 
   46.
Pix  Corector cu vârf metalic, 10 ml
 
    15  bucati
 
 
    47.
Rola hartie termică fax : 210mm/30m, alb,  55g/mp.
 
 
    30  role
 
 
  48. 
 
Marker permanent, negru
 
   5 bucati
 
Total
12.905
 
 
 
Valoarea estimată a rechizitelor si papetariei de birou care fac obiectul prezentului referat de achiziţie este în cuantum de 12.905  lei, fără TVA. Valoarea estimata totala nu poate fi depasita de ofertele depuse.
 
Pretul ofertei
Pretul ofertei va cuprinde pretul produselor, inclusiv transportul cu mijloacele furnizorului pana la sediul achizitorului. Se va preciza pretul unitar si pretul total, in lei, fara TVA, pentru toate cantitatile de produse solicitate. Neofertarea unui produs duce la respingerea ofertei. In cazul unei discrepante intre pretul unitar si valoarea totala se va lua in considerare pretul unitar.
Achizitorul va solicita furnizarea într-o singura transa.
Nu se admit oferte alternative.
 
Livrarea produselor
Nu se accepta produse trimise in colete prin firme de curierat!
Furnizorul se obliga sa asigure resursele umane si dotarile tehnice necesare livrarii produselor. Produsele se vor livra, in urma comenzi emise, in zile lucratoare intre orele 08,oo-16,oo, la sediul Primariei Comunei Tileagd, jud. Bihor; Termen de livrare a produselor la destinatia finala: maxim 3 zile lucratoare de la transmiterea comenzii de catre achizitor.
 
Ambalare, marcare si transport
Produsele se vor transporta ambalate, dupa caz, conform prevederilor din standardele de executie a acestora, astfel incat sa se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipularii si depozitarii pana la predarea lor catre achitor. Pana la predarea produselor catre achizitor, asigurarea transportului va fi in sarcina furnizorului.
 
Receptia produselor
Receptia cantitativa si calitativa a produselor livrate se va face la destnatia finala indicata de achizitor, in prezenta reprezentantului furnizorului. Achizitorul are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din
 
 
 
 
 
 
 
Caietul de sarcini precum si din propunerea tehnica a furnizorului. Produsele care nu corespund calitativ vor fi refuzate de catre achizitor, ele urmand a fi inlocuite de furnizor in termen de 48 de ore de la refuz. Depasirea acestui termen implica aplicarea de penalitati furnizorului, iar in cazuri repetate la rezilierea contractului. Reprezentantii achizitorului vor intocmi documentele de receptie a produselor in termen de 48 de ore de la primirea facturii de la furnizor.
 
Produsele livrate vor fi insotite de Factura fiscala, si dupa caz Certificat de garantie;
 
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prelungirea contractului initial pentru o durata de maxim 4 luni de la data expirarii duratei de indeplinire, conform art. 6 aliniat 3 din HG 925/2006, in functie de necesitatile aparute si a resurselor financiare alocate cu această destinaţie, fara ca preturile ofertate sa poata fi majorate.
 
Viceprimar
Varga  Zoltan
 
 
 
 
 
 
 
Autoritate contractanta
COMUNA TILEAGD
 
Detalii anunț
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Furnizare
Denumirea achizitie: Furnizare rechizite si papetarie, Comuna Tileagd, judetul Bihor
CPV: 30192700-8 Papetărie (Rev.2)
Descrierea contractului: Descrierea caracteristicilor produselor se regaseste in Caietul de Sarcini atasat prezentului anunt.
Valoarea estimata fără TVA: 12905 RON
Condiții contract: Termenul scadent al facturii incepe sa curga de la data inregistrarii sale la achizitor insa, numai dupa semnarea de catre furnizor si achizitor a procesului - verbal de predare-primire a produselor achizitionate.
Conditii participare: CONDITIE OBLIGATORIE DE PARTICIPARE A OPERATORULUI ECONOMIC OFERTANT ESTE INSCRIEREA SA VALIDA IN SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZITII PUBLICE. NU SE ACCEPTA PRODUSE TRIMISE IN COLETE PRIN FIRME DE CURIERAT! Nu se acceptă oferte de la operatori economici cu acționari/asociati comuni.
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 26.10.2016
Informatii suplimentare: Oferta poate fi transmisa electronic pe adresa de e-mail: primaria_tileagd@yahoo.com, pana cel tarziu la data de 26.10.2016, ora 16:00. Ofertele primite, pana la data si ora limita vor fi analizate. Achizitorul va instiinta ofertantul a carei oferta este admisibila si castigatoare pe e-mail. Oferta declarata castigatoare se posteaza, sub forma de pachet, in catalogul electronic de produse/servicii/ lucrari din sistemul electronic de achizitii publice, in cel mult 24 de ore de la comunicarea rezultatului, pentru a fi initiata cumpararea directa on-line. In cazul in care produsele nu se pot achizitiona online, ofertantul declarat castigator isi va pierde calitatea de castigator. Ofertele care vor depasii valoarea estimata de 12.905 de lei fara TVA pentru toate produsele mentionate in caietul de sarcini, vor fi declarate neconforme. Atentie! Prezenta procedura este o achizitie directa, deci reglementarile privind depunerea unei contestatii, prevazute in Legea nr. 101/2016, nu se aplica. Alte informatii, se pot obtine de la responsabil achizitie Mihalca Mihaela; tel.: +40 744 456 926.
  
Se aproba Primar
CODREAN  ADRIAN                                                                                   
 

CAIET DE SARCINI

pentru achiziţionarea de rechizite şi papetărie necesare funcţionării în bune condiţii a tuturor serviciilor din cadrul Primăriei Comunei Tileagd
 
Pentru desfăşurarea activităţilor zilnice de muncă, efectuate de către angajaţii instituţiei,  Primăriei Comunei Tileagd, pentru perioada cuprinsa intre data semnării contractului si 01.03.2017, este necesar a se furniza rechizite şi papetărie în cantităţile estimate, conform tabelului de mai jos:
 
 
 
Denumire produs
Preț/unitate
Cantitatea  necesară estimată
Total
 1. 3
Agrafe birou nichelate 33mm, 100bucăţi/cutie
 
10 cutii
 
 1. 7
Biblioraft plastifiat, 75 mm cu etichetă cu buzunar
 
30 bucăţi
 
 1. 13
Capse 24/6 nichelate, 1000 bucăţi/cutie
 
10 cutii
 
 1. 16
Creion HB prevăzut cu radieră
 
20 bucăţi
 
 1. 19
Dosare plastic ( culoare negru) cu perforaţii
 
450 bucăţi
 
 1. 20
Dosare plic carton alb, 230 gr.
 
100 bucăţi
 
 1. 21
Dosare cu şină carton alb, 230 gr.
 
100 bucăţi
 
 1. 25
Elastic diverse culori de 60mm, 1000g/pungă
 
1 pungă
 
 1. 27
Foarfece de 15 cm, cu lamă de oţel, mâner bicolor
 
5 bucăţi
 
 1. 28
Folie documente A4, 100bucăţi/set
 
20 seturi
 
 1. 29
Hartie alba pentru copiator si imprimanta, format A4 , 80gr culoare: alb 98% opacitate: 90% ISO 9706
 
150 topuri
 
 1. 36
Notes adeziv, 75/75 mm, 100 file/bucată
 
20 bucăţi
 
 1. 40
Pix plastic cu grip, mină albastră X20
 
200 bucăţi
 
 1. 44
Plic C6, alb, autoadeziv, deschidere latura mare
 
1.500 bucăţi
 
 1. 45
Plic C5, alb, autoadeziv, deschidere latura mica
 
1000 bucăţi
 
 1. 47
Scotch transparent, lăţime = 19 mm, lungime = 33 m
 
20 bucăţi
 
 1. 48
Scotch lat transparent, , lăţime = 48 mm, lungime = 66 m
 
20 bucăţi
 
 1. 57
Tuş albastru pentru ştampilă automată, 27ml.
 
5 bucaţi
 
 1. 69
Radieră
 
20 bucăţi
 
 1. 70
Plic C4, autoadeziv, alb
 
300 bucăţi
 
 1. 71
Plic B4, cu burduf de 5cm
 
50 bucăţi
 
 1. 77
Mină creion, 0,5 mm HB
 
10 bucăţi
 
 1. 78
Mină creion, 0,7 mm HB
 
10 bucăţi
 
 1. 81
Mape A4 din plastic, cu elastic, negre, grosime 15 mm
 
10 bucăţi
 
 1. 82
Capsator metal 24/6, cu capacitate maxima de 20 coli
 
4 bucăţi
 
 1. 83
Capsator metal 25/10 cu capacitate maxima de 60 coli
 
5 bucati
 
 1. 84
Roller cu gel negru, 0.5 mm prevăzut cu capac şi clip, nivel vizibil al cernelei
 
20 bucăţi
 
 1. 85
Roller cu gel albastru, 0.5 mm prevăzut cu capac şi clip, nivel vizibil al cernelei
 
20 bucăţi
 
 1. 87
Creion mecanic, 0.5 mm, cu vârf metalic
 
5 bucăţi
 
 1. 88
Creion mecanic, 0.7 mm, cu vârf metalic
 
5 bucăţi
 
 1. 90
Stilou din metal cu peniţă de inox sau otel inoxidabil, cu patron cerneala, tip penită M; Sistemul fluxului de cerneala sa garanteze un scris rapid, fara pete, grip ergonomic.
 
5 bucăţi
 
 1. 91
Rezervă cub hârtie, 500 coli, culoare albă, 90 x 90 mm
 
10 bucăţi
 
 1. 92
Textmarker, set 4 culori
 
20 seturi
 
 1. 93
Calculator de birou,
Descriere: Numar cifre ecran 12, Ecran LCD mare, Afişaj pivotant ajustabil, Inchidere automata in caz de neutilizare, Alimentare dubla: Baterie, Fotocelula; Taste pentru calcule fiscale
 
5 bucati
 
 1. 94
Perforator metal pentru 65 coli
 
5 bucăţi
 
 1. 96
Liniar plastic, lungime de 30 cm, diverse culori
 
5 bucăţi
 
 1. 112
Corector alb fluid cu pensulă, 20 ml
 
15 bucati
 
 1.  
Corector alb fluid cu burete, 20 ml
 
15 bucati
 
 1. 118
Pioneze nichelate, 50 bucati/cutie
 
5 cutii
 
 1. 133
Lipici tip pasta, 40 g
 
5 bucati
 
 1. 136
CD INSCRIPTIBIL   48x700 mb, 25/set
 
1 set
 
 1. 146
MEMORY STICK USB  3.0,  16 gb
 
5 bucati
 
 
 1. 147
MEMORY STICK USB     3.0, 32 gb
 
10 bucati
 
 1.  
TONER HP CE285A/CRG 725, Culoare: negru
 
10 bucati
 
 
 
 
    45.
              
Toner  HP Q2612A/FX-10, Culoare: negru
 
    10 bucati
 
   46.
Pix  Corector cu vârf metalic, 10 ml
 
    15  bucati
 
 
    47.
Rola hartie termică fax : 210mm/30m, alb,  55g/mp.
 
 
    30  role
 
 
  48. 
 
Marker permanent, negru
 
   5 bucati
 
Total
12.905
 
Valoarea estimată a rechizitelor si papetariei de birou care fac obiectul prezentului referat de achiziţie este în cuantum de 12.905  lei, fără TVA. Valoarea estimata totala nu poate fi depasita de ofertele depuse.
 
Pretul ofertei
Pretul ofertei va cuprinde pretul produselor, inclusiv transportul cu mijloacele furnizorului pana la sediul achizitorului. Se va preciza pretul unitar si pretul total, in lei, fara TVA, pentru toate cantitatile de produse solicitate. Neofertarea unui produs duce la respingerea ofertei. In cazul unei discrepante intre pretul unitar si valoarea totala se va lua in considerare pretul unitar.
Achizitorul va solicita furnizarea într-o singura transa.
Nu se admit oferte alternative.
 
Livrarea produselor
Nu se accepta produse trimise in colete prin firme de curierat!
Furnizorul se obliga sa asigure resursele umane si dotarile tehnice necesare livrarii produselor. Produsele se vor livra, in urma comenzi emise, in zile lucratoare intre orele 08,oo-16,oo, la sediul Primariei Comunei Tileagd, jud. Bihor; Termen de livrare a produselor la destinatia finala: maxim 3 zile lucratoare de la transmiterea comenzii de catre achizitor.
 
Ambalare, marcare si transport
Produsele se vor transporta ambalate, dupa caz, conform prevederilor din standardele de executie a acestora, astfel incat sa se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipularii si depozitarii pana la predarea lor catre achitor. Pana la predarea produselor catre achizitor, asigurarea transportului va fi in sarcina furnizorului.
 
Receptia produselor
Receptia cantitativa si calitativa a produselor livrate se va face la destnatia finala indicata de achizitor, in prezenta reprezentantului furnizorului. Achizitorul are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din
 
Caietul de sarcini precum si din propunerea tehnica a furnizorului. Produsele care nu corespund calitativ vor fi refuzate de catre achizitor, ele urmand a fi inlocuite de furnizor in termen de 48 de ore de la refuz. Depasirea acestui termen implica aplicarea de penalitati furnizorului, iar in cazuri repetate la rezilierea contractului. Reprezentantii achizitorului vor intocmi documentele de receptie a produselor in termen de 48 de ore de la primirea facturii de la furnizor.
 
Produsele livrate vor fi insotite de Factura fiscala, si dupa caz Certificat de garantie;
 
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prelungirea contractului initial pentru o durata de maxim 4 luni de la data expirarii duratei de indeplinire, conform art. 6 aliniat 3 din HG 925/2006, in functie de necesitatile aparute si a resurselor financiare alocate cu această destinaţie, fara ca preturile ofertate sa poata fi majorate.
 
Viceprimar
Varga  Zoltan

 
 
 

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Lucrari
Denumirea achizitie: LUCRĂRI DE ASFALTARE DRUM STR. VALEA DE UILEAC, LOCALITATEA UILEACU DE CRIȘ, COMUNA TILEAGD
CPV: 45233140-2 Lucrări de drumuri (Rev.2).
Descrierea contractului: Obiectivul investiţiei constă în realizarea unor lucrări de reabilitare a străzii Valea de Uileac din localitatea Uileacu de Criș, cu executarea de unor lucrari descrise in detaliile analitice care se regasesc in antemasuratoarea efectuata, care poate fi obtinuta de la sediul Primariei comunei Tileagd.
Valoarea estimata fara TVA: 329.980 RON
Conditii contract: Lucrarile au termen de executie de maxim 20 de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.
Modelul de contract pe care trebuie sa vi-l asumati prin depunerea ofertei se va regasii in documentatia de atribuire pe care poate fi obtinuta de la sediul Primariei comunei Tileagd.
Cuantumul GBE este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.
Conditii participare: 
Ofertantul va prezenta certificatul constatator emis de ONRC din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, iar activitatea economica aferenta obiectului contractului este autorizata în baza art. 15 din Legea nr. 359/2004. Informatiile trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor;
CONDITIE OBLIGATORIE DE PARTICIPARE OFERTANTII TREBUIE SA FIE INREGISTRATI IN SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZITII PUBLICE (SEAP). Odata cu formularul de oferta depus se va depune si dovada publicarii ofertei in catalogul SEAP (in draft, fara a fi publicata), sub titlul LUCRĂRI DE ASFALTARE DRUM STR. VALEA DE UILEAC, LOCALITATEA UILEACU DE CRIȘ, COMUNA TILEAGD.
 
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire "pretul cel mai scazut". Se va depune formular de oferta (Formular nr. 1). Se accepta ofertele complete care cuprind toate liniile de deviz. Oferta va corespunde în totalitate cerintelor tehnice precizate în Documentatia Tehnica. Propunerea tehnico-financiara trebuie sa cuprinda toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor; Se solicita Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate. Se solicita un termen limita de garantie de cel putin 6 luni. Se vor respecta conditiile de SSM si PSI pe toata durata de îndeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens.
 
Termen limita primire oferte: 19.10.2016
Informatii suplimentare: 
Orice oferta care depaseste valoarea estimata va fi respinsa ca neconforma. OFERTA DECLARATA CASTIGATOARE SE PUBLICA IN CATALOGUL ELECTRONIC DE PRODUSE/SERVICII/ LUCRARI DIN SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZITII PUBLICE, IN CEL MULT 24 DE ORE DE LA COMUNICAREA REZULTATULUI, PENTRU A FI INITIATA CUMPARAREA DIRECTA ON-LINE.
 
Ora limita primire oferte: 12:00 pana in data de 19.10.2016, la sediul Primariei Comunei Tileagd din localitatea Tileagd, nr. 1088. Persoana de contact: domnul CODREAN ADRIAN ROMUS (Primar), Tel: 0259/345651. Ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante intr-un exemplar letric (pe hartie) si 1 exemplar pe CD.
 
Avizat                                                                                                                                                                  Data
Primar                                                                                                                                        14.10.2016
CODREAN ADRIAN ROMUS
 
Ultimele pagini vizitate de dvs: